کیفیت اتفاقی نیست زیرا کیفیت اعتبار ماست : شیک رنک نخستین سیستم ایجاد کلیک ارگانیک گوگل بصورت کاملا طبیعی و واقعی

سفارش و افزایش جستجو و کلیک گوگل با همراه نام برند و ترندینگ

سفارش کلیک گوگل با نام برند (ترندینگ)

در سرویس های ★افزایش جستجو گوگل و کلیک گوگل با همراه نام برند یا ترندینگ★ هدف ابتدا جستجو سپس کلیک است یعنی با هر Impressions (جستجو و نمایش) کلید واژه به همراه نام برند کلید واژه های میزبان در گوگل ترند و به لیست پیشنهادات پر جستجو گوگل وارد خواهند شد علاوه بر ترند شدن در گوگل و ورود به پیشنهادات پرطرفدار گوگل SERP و با هر Total Clicks (کلیک بر روی نتایج) شاهد افزایش نرخ کلیک و افزایش CTR و در نتیجه به ارتقا جایگاه کلمات کلیدی اصلی و ترند شدن کلمات کلیدی به همراه برند در Google خواهیم بود . ● در این پکیج کلید واژه ها فقط با نام برند جستجو خواهند شد مانند : "خرید کلیک گوگل ترندینگ" + "شیک رنک"


147,000تومان

بسته 2K جستجو + 100 کلیک گوگل روزانه
【2K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【100】کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
28,000 کل جستجو
1,400 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 1 عبارت کلیدی
◀ مدت 14 روزه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA

367,500تومان

بسته 5K جستجو + 250 کلیک گوگل روزانه
【5K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【250】کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
70,000 کل جستجو
3,500 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 3 عبارت کلیدی
◀ مدت 14 روزه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA

514,500تومان

بسته 7K جستجو + 350 کلیک گوگل روزانه
【7K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【350】کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
98,000 کل جستجو
4,900 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 4 عبارت کلیدی
◀ مدت 14 روزه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA

1,102,500تومان

بسته 15K جستجو + 750 کلیک گوگل روزانه
【15K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【750】کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
210,000 کل جستجو
10,500 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 8 عبارت کلیدی
◀ مدت 14 روزه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA

1,836,000تومان

بسته 25K جستجو + 1250 کلیک گوگل روزانه
【25K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【1,250】کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
280,000 کل جستجو
17,500 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 13 عبارت کلیدی
◀ مدت 14 روزه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA

3,675,000تومان

بسته 50K جستجو + 2500 کلیک گوگل روزانه
【50K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【2,500】کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
700,000 کل جستجو
35,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 25 عبارت کلیدی
◀ مدت 14 روزه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA

315,000تومان ماهانه

بسته 2K جستجو + 100 کلیک گوگل روزانه
【2K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【100】کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
60,000 کل جستجو
3,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 1 عبارت کلیدی
◀ مدت 1 ماهه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA

787,500تومان ماهانه

بسته 5K جستجو + 250 کلیک گوگل روزانه
【5K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【250】کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
150,000 کل جستجو
7,500 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 3 عبارت کلیدی
◀ مدت 1 ماهه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA

1,103,250تومان ماهانه

بسته 7K جستجو + 350 کلیک گوگل روزانه
【7K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【350】کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
210,000 کل جستجو
10,500 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 4 عبارت کلیدی
◀ مدت 1 ماهه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA

1,575,000تومان ماهانه

بسته 15K جستجو + 750 کلیک گوگل روزانه
【15K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【750】کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
450,000 کل جستجو
22,500 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 8 عبارت کلیدی
◀ مدت 1 ماهه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA

3,937,500تومان ماهانه

بسته 25K جستجو + 1250 کلیک گوگل روزانه
【25K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【1,250】کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
750,000 کل جستجو
37,500 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 13 عبارت کلیدی
◀ مدت 1 ماهه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA

7,875,000تومان ماهانه

بسته 50K جستجو + 2500 کلیک گوگل روزانه
【50K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【2,500】کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
1,500,000 کل جستجو
75,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 25 عبارت کلیدی
◀ مدت 1 ماهه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA

برای مشاهده راهنمایی و توضیحات بیشتر محصولات و سرویس های سفارش و افزایش جستجو و کلیک گوگل با همراه نام برند و ترندینگ از بخش مرکز آموزش سایت دیدن فرمایید.


سوالات عمومی پیرامون سفارش و افزایش جستجو و کلیک گوگل با همراه نام برند و ترندینگ

  • فهرست
  1. سفارش کلیک گوگل با نام برند (ترندینگ) چه برتری نسبت به دیگر سرویس دارد ؟
  2. زمان فعالسازی بسته های سفارش کلیک گوگل با نام برند (ترندینگ) چقدر است؟
  3. آیا خرید سفارش و افزایش جستجو و کلیک گوگل با همراه نام برند و ترندینگ را پیشنهاد می کنید ؟
  4. نحوه اطلاع رسانی جهت تمدید سرویس سفارش و افزایش جستجو و کلیک گوگل با همراه نام برند و ترندینگ چگونه انجام می شود ؟
  • سفارش کلیک گوگل با نام برند (ترندینگ) چه برتری نسبت به دیگر سرویس دارد ؟

در سرویس های ★افزایش جستجو گوگل و کلیک گوگل با همراه نام برند یا ترندینگ★ هدف ابتدا جستجو سپس کلیک است یعنی با هر Impressions (جستجو و نمایش) کلید واژه به همراه نام برند کلید واژه های میزبان در گوگل ترند و به لیست پیشنهادات پر جستجو گوگل وارد خواهند شد علاوه بر ترند شدن در گوگل و ورود به پیشنهادات پرطرفدار گوگل SERP و با هر Total Clicks (کلیک بر روی نتایج) شاهد افزایش نرخ کلیک و افزایش CTR و در نتیجه به ارتقا جایگاه کلمات کلیدی اصلی و ترند شدن کلمات کلیدی به همراه برند در Google خواهیم بود . ● در این پکیج کلید واژه ها فقط با نام برند جستجو خواهند شد مانند : "خرید کلیک گوگل ترندینگ" + "شیک رنک"

  • زمان فعالسازی بسته های سفارش کلیک گوگل با نام برند (ترندینگ) چقدر است؟

تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا در کمترین زمان ممکن سفارش کلیک گوگل با نام برند (ترندینگ) را فعال و تحویل دهیم . اما با توجه به اینکه مجموعه شیک رنک دارای سابقه طولانی مدت با همکاران و مشتریان دائمی است با دارا بودن تعداد سفارش روزانه در سایت حداکثر زمان فعال سازی سرویس با توجه به صف سفارشات فعال نشده: حداکثر 24 ساعت و حداقل 2 ساعت خواهد بود

  • آیا خرید سفارش و افزایش جستجو و کلیک گوگل با همراه نام برند و ترندینگ را پیشنهاد می کنید ؟

بله دیر یا زود سایت شما در زمان مناسب خود به سرویس سفارش و افزایش جستجو و کلیک گوگل با همراه نام برند و ترندینگ احتیاج مبرم خواهید داشت.

  • نحوه اطلاع رسانی جهت تمدید سرویس سفارش و افزایش جستجو و کلیک گوگل با همراه نام برند و ترندینگ چگونه انجام می شود ؟

در موعد مقرر و فرا رسیدن تاریخ سررسید فاکتور تمدید برای سرویس سفارش و افزایش جستجو و کلیک گوگل با همراه نام برند و ترندینگ بطور خودکار صادر میگردد و از طریق ایمیل و پیامک اطلاع رسانی می گردد .

برای مشاهده سوالات متداول بیشتر سفارش و افزایش جستجو و کلیک گوگل با همراه نام برند و ترندینگ به بخش سوالات متداول سایت مراجعه نمایید .


2021-06-15 15:26:43


لوگو شیک رنک

شیک رنک از سال 1393 با آغاز فعالیت خود و ارائه سرویس های متنوع ارتقا رتبه بصورت چشمگیری سطح وب ایران را توسعه و گسترش داده است.

☜مجموعه ► شیک رنک ◄ با بالاترین سطح کیفیت خدمات در حوزه سئو بویژه ارتقا رتبه↑ و افزایش جایگاه سایت در گوگل آماده خدمات رسانی به کسب کار تان است
با سپردن میزبان مناسب سئو سایت خود به مجموعه با سابقه از جمله شیک رنک با بیش از 8 دهه تجربه مفید در این زمینه به ارتقا ماهیت و جایگاه و موفقیت سایت و کسب کار خود رونق دهید .